Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

1357 7390 500
szkoda tylko, że dalej nic z tego nie będzie. ale sie cieszę, bardzo się cieszę.
1697 0508 500
Reposted fromzciach zciach viatobecontinued tobecontinued

May 12 2019

3366 43a7

May 10 2019

6628 97de
Reposted from4777727772 4777727772 viaponurykosiarz ponurykosiarz
1054 93c6
Reposted fromrol rol viaponurykosiarz ponurykosiarz
3769 6f9b
Reposted fromsavatage savatage viaponurykosiarz ponurykosiarz
2740 ce07
0609 0007 500
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
2042 47d3
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued

May 08 2019

Jedna chwila może zmienić całe życie. Najgorsze jest to, że człowiek nigdy się jej nie spodziewa. Budzi się jak zwykle rano i nie wie, że to właśnie dziś. Dziś wszystko zacznie biec w innym kierunku, niezależnie od woli zainteresowanego.

— Alicja Sinicka
Reposted frommercurygirl mercurygirl viawszystkodupa wszystkodupa
6773 4282 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viawakemeupx wakemeupx

May 07 2019

8695 f45a
Reposted fromsoftboi softboi viaponurykosiarz ponurykosiarz
8907 0494 500
Ból po stracie jest tak silny, jak silna była więź.
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

May 05 2019

Chciałabym w wieku 75ciu lat usiąść na ganku z jakimś starszym panem i z czystym sercem powiedzieć: Wygraliśmy wszystko.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viahereyes hereyes
9304 91ac
Reposted frommiststueck miststueck viagumas gumas
Pamiętaj, nigdy nie możesz być bezbronna. Nigdy nie możesz pokazać, że jesteś od kogoś słabsza. Gdy ktoś cię obrazi, bij. Gdy cię uderzy, oddawaj dwa razy mocniej. Pamiętaj, że jesteś najmądrzejsza, najładniejsza i najlepsza i żaden śmieć nie ma prawa tobą pomiatać.
— Jakub Żulczyk (z książki Instytut)
Reposted fromRowena Rowena viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl