Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

6377 ecd1
Reposted fromwetryagain wetryagain viamslexi mslexi
0084 1c94 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaproof proof
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir viatobecontinued tobecontinued
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
She’s the storm you never expected.
— Six word story (via astoryillnevertell)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatobecontinued tobecontinued
1082 5b93
Reposted fromLadykwa Ladykwa viatobecontinued tobecontinued
Wiem dziś jedynie tyle, że każda Twoja część we mnie musi umrzeć.
— Natalia Belcik
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viatobecontinued tobecontinued
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viatobecontinued tobecontinued
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viatobecontinued tobecontinued
To były moje marzenia. 
Pragnęłam, aby mnie ktoś dostrzegł, ale nie podchodził za blisko, zawsze mnie przerażała zbytnia bliskość drugiego człowieka. 
To był nieokreślony lęk, nagły skurcz serca. I potrzeba wycofania się, ucieczki.
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viatobecontinued tobecontinued
8845 93e7
9307 ea59
9289 d77a
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
1444 90f9 500
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viamslexi mslexi
3722 220a
Reposted fromkarahippie karahippie viamslexi mslexi
Myślę, że na pewno ciężko jest żyć samemu w miejscu, w którym ktoś nas opuścił. Lecz nie ma na świecie nic równie okrutnego, jak poczucie opuszczenia wywołane tym, że nie ma się na co czekać.
— Haruki Murakami, “Kronika ptaka nakręcacza”
Reposted fromiblameyou iblameyou viatobecontinued tobecontinued
3175 8f40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl