Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

7677 691a 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

January 14 2018

(...) w gruncie rzeczy nie wiem na przykład, jak żyć, co to znaczy być z kimś, co to znaczy kochać. Jak zachować siebie, oddając się drugiej osobie, nie w sensie fizycznym, oczywiście, jak być autonomicznym człowiekiem i jednocześnie umieć w razie potrzeby być przy kimś, blisko, ale tak, żeby go nie ograniczać i jednocześnie nie ograniczać siebie.
— M. Okoniewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viashitsuri shitsuri
To właśnie najdelikatniejsze, najprostsze muśnięcie robi największe wrażenie. 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viadancingwithaghost dancingwithaghost

January 15 2018

7677 691a 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

January 14 2018

(...) w gruncie rzeczy nie wiem na przykład, jak żyć, co to znaczy być z kimś, co to znaczy kochać. Jak zachować siebie, oddając się drugiej osobie, nie w sensie fizycznym, oczywiście, jak być autonomicznym człowiekiem i jednocześnie umieć w razie potrzeby być przy kimś, blisko, ale tak, żeby go nie ograniczać i jednocześnie nie ograniczać siebie.
— M. Okoniewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viashitsuri shitsuri

January 15 2018

7677 691a 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

January 14 2018

(...) w gruncie rzeczy nie wiem na przykład, jak żyć, co to znaczy być z kimś, co to znaczy kochać. Jak zachować siebie, oddając się drugiej osobie, nie w sensie fizycznym, oczywiście, jak być autonomicznym człowiekiem i jednocześnie umieć w razie potrzeby być przy kimś, blisko, ale tak, żeby go nie ograniczać i jednocześnie nie ograniczać siebie.
— M. Okoniewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viashitsuri shitsuri

January 15 2018

7677 691a 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl